Statut

1. Postanowienia wstępne 2. Nazwa, siedziba, teren działalności Towarzystwa 3. Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji 4. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 5. Władze Towarzystwa 6. Walne Zgromadzenie Towarzystwa 7. Zarząd Główny Towarzystwa 8. Komisja Rewizyjna Towarzystwa 9. Oddziały Towarzystwa 10. Komitet organizacyjny 11. Komisja Nagród 12. Sekcje Towarzystwa 13. Wyróżnienia i nagrody 14. Majątek Towarzystwa 15. Postanowienia końcowe .... [do uzupełnienia] ....